Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
A+ R A-

Προκήρυξη: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν
αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64,
παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή
Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

 

Παρακαλούμε δείτε στα σχετικά αρχεία ολόκληρη την Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ιωάννινα 26/1/2018
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus